Tereke Yöneticileri Hakkında Maliye İhbarı

tereke_yoneticilerine_maliye_ihbari_h320.jpg

Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın vefatından sonra, vasiyetnamesinde emrettiği hususlardan memnun kalmayanlar tereke tespiti davası açmışlardı. Halen devam etmekte olan dava sürecinde ilgili Mahkeme, yaklaşık dört yıl önce rahmetlinin terekesine dahil malların yönetimi için iki tereke yöneticisi atadı. Ancak bu iki tereke yöneticisi de, bugüne kadar ne hikmetse rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın terekesine dahil olan çok sayıda taşınmaz üzerinden elde edilen kira gelirlerine yönelik herhangi bir VERGİ BEYANINDA BULUNMAMIŞLAR. Bu yüzden ilgili tereke yöneticileri haklarında Maliye’ye bir ihbarda bulunulmuş.

Mehmet Salih Tatlıcı’nın Vasiyeti ve Miras Davası
Ali, Ahmet ve Mehmet Tatlıcı, rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın teyzesinin kızıyla yaptığı ilk evliliğinden olma çocuklarıdır. Ali Tatlıcı, rahmetli babası Mehmet Salih Tatlıcı’dan önce hayata gözlerini yummuştur ve onun da Salih Ziya ve Bedriye Kamer isimli iki çocuğu vardır. Mehmet Salih Tatlıcı’nın teyzesinin kızıyla yaptığı ilk evlilikten doğan bu çocukları ve onların mirasçıları, rahmetlinin 1994 tarihinde yazdığı vasiyetnamesinde emrettiği hususları beğenmeyerek, kendisinin 22 Şubat 2009 tarihindeki vefatından sonra tereke tespiti davası açmışlardır.

Tereke Nedir? Tereke Yöneticisi Kimdir?
Hukuki bir terim olarak kullanılan tereke, aslında günlük dildeki karşılığıyla miras, yani vefat eden bir kişinin geriye bıraktığı mal ve mülke verilen isimdir. Medeni kanuna göre tereke, mirasçılara geçmektedir. Tereke yöneticisi de işte bu terekeyi mirasla ilgili dava süreci sonuçlanıncaya kadar yönetmek için mahkemenin görevlendirdiği kişiye verilen isimdir.

Tereke Yöneticisinin Yükümlülükleri Nelerdir?
Türk Medeni Kanunu’nun 589. Maddesinde, “Miras bırakanın yerleşim yeri sulh hakimi, istem üzerine veya resen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır” denilmektedir.

593. maddesinde ise, “Terekeyi resmen yöneten sulh hakimi veya onun yönetimle görevlendirdiği kimse, resmen yönetme sebeplerinin ortadan kalkmasına ya da paylaştırmaya kadar, terekeyi hak sahiplerinin haklarının kaybına meydan vermeyecek biçimde iyi bir yönetici gibi özenle yönetmek ve özellikle aşağıda yazılı işleri görmekle yükümlüdür” denilmektedir:

1) Henüz yapılmamışsa, terekenin yazımı,
2) Gereken koruma önlemlerinin alınması,
3) Mirasçıların menfaatlerine veya iyi bir yönetimin gereklerine uygun düştüğü takdirde terekedeki malların satılması,
4) Miras bırakanın alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi,
5) Mirasçıların yasal haklarını zedelemediği anlaşılan vasiyetlerin, sulh hakiminin izni ve asliye hakiminin onayı ile yerine getirilmesi,
6) Terekeye ait paraların faiz getirmek üzere tüzükte belirtilen bir bankaya yatırılması veya bu paralarla Devlet tahvili alınması ve yeterli güvencesi bulunmayan yatırımların güvenceli yatırımlara dönüştürülmesi,
7) Terekede ticarethane, imalathane veya başka bir işletme varsa, bunların olduğu gibi sürdürülmesi; sürdürmede yarar yoksa, tasfiyesi için gerekli önlemlerin alınması.

Tereke yöneticisi, görevine giren hususlarda miras ortaklığının temsilcisi olup, ortaklık aleyhine açılan davalarda ve yapılan icra takiplerinde ortaklığı temsil eder ve gereken hallerde ortaklık adına dava açmaya, icra takibinde bulunmaya, davadan feragate, kabule, sulh olmaya ve tahkime yetkilidir; davaları ve takipleri mirasçılara ihbar eder.

Terekenin resmen yönetilmesinde, sulh hakimi ile yöneticinin işlemleri konusunda, niteliklerine uygun olduğu ölçüde, vesayete ilişkin hükümler uygulanır.

Mehmet Salih Tatlıcı’nın Terekesi Nasıl Yönetiliyor?
Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın terekesinin tespiti için açılan dava, İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/55 Tereke dosyasından görülmektedir. Söz konusu terekeye dahil malların idaresi için mahkeme tarafından 13.01.2010 tarihli kararla iki tereke yöneticisi görevlendirmiştir. Bunlar, avukat İBRAHİM BÜLBÜL ve serbest muhasebeci, mali müşavir KADİR ÖZGEN‘dir.

Tereke Mahkemesince rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’dan kalan malvarlığı değerlerine vefatın hemen akabinde Mart 2009 da tümüyle tedbir  konulmuş  olup, bu mallar halen Tereke Yöneticileri tarafından idare edilmektedir.

Tereke Yöneticileri Neden Beyanname Vermediler?
Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın terekesine dahil bir çok taşınmaz olup, Tereke Mahkemesince bu taşınmazlardan  rahmetlinin vefat  ettiği 22.02.2009 tarihinden itibaren kira geliri tahsil edilmektedir. Dört yılı aşkın süredir elde edilen kira gelirlerine rağmen, bu güne kadar ne Mahkeme ne de Tereke Yöneticileri tarafından kira gelirlerine ilişkin gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir.

Bu durumda, ilgili kanun hükümlerinin açıkça emrettiği “terekeyi hak sahiplerinin haklarının kaybına meydan vermeyecek biçimde iyi bir yönetici gibi özenle yönetmek” gibi çok önemli bir görev yerine getirilmemiş olmaktadır.

Tereke Yöneticileri Hakkında İhbarda Bulunuldu
Rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın tereke tespit davası sürecinde atanan tereke yöneticilerinin, bunca yıldır elde edilen kira gelirlerine istinaden gelir vergisi beyannamesi vermemesi ve vergileri ödemek gibi bir yükümlülüğü yerine getirmemesi üzerine haklarında Maliye Bakanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na bir ihbarda bulunuldu.

Bu ihbara göre Maliye’den, rahmetli Mehmet Salih Tatlıcı’nın terekesinin tespiti davasının görülmekte olduğu İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2013/55 Tereke sayılı dosyada, halen tereke yöneticisi  olarak görev yapan Av. İbrahim BÜLBÜL ve SMMM Kadir ÖZGEN’in  kira gelirleri için gelir vergisi beyannamesi verip vermediklerinin incelenmesi, eğer vermemişlerse gereğinin yapılması talep edilmiştir.

İlgili ihbara yönelik belgeler ilişiktedir.

 

Haber Kaynağı: Tatlıcı Gerçekleri
Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top